Alderwerelt, Joan Carel van (1726-1791)

Wapen:in rood drie zilveren papegaaien.
Wapenvoerder(s):
Alderwerelt, Mr. Joan Carel van, geb. Siam 3 mei 1726, ingeschreven als student te Leiden 30 september 1748, promoveerde ald. 18 mei 1751, woonde 1751 te Den Haag, vestigde zich, in verband met zijn huwelijk, te Delft, waar hij 3 mei 1752 het burgerrecht verkreeg en er weldra met ambten werd bekleed, vroedschap 1757-1791, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1758, weesmeester 1759, 1760, schepen 1763-1769, adjunct ter dagvaart 1773, 1778, burgemeester 1776, 1777, gecommitteerde raad van 1782 tot 1784 en raad ter Admiraliteit op de Maas van 1787 tot 1790. Hij was ook bewindhebber der V.O.C. 1777-1791 en hoogheemraad van Delfland 1789-1791, overl. Delft 20 juni 1791, begr. Oude Kerk 25 juni 1791, zoon van Rugier van Alderwerelt en Tanneke Carels van Savelsteyn.

Hij huwde (ondertr. Delft 13 november 1751) met Alida Anna de Roo, ged. Delft 18 november 1725, dochter van Johan Carel de Roo en Sara Herpertina van Kinschot.

 
Bron(nen) en lit.:
  • Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6.
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 1023.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae (1573-1812), blz. 277.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prindenhof, particuliere bruikleen, inv. nr. B 2-48.