Berckel, Engelbert van (1686-1768)

Wapen:in blauw drie gouden sterren.
Wapenvoerder(s):
Berckel, Mr. Engelbert van, ged. Rotterdam 24 september 1686, ingeschreven als student in de rechtenstudie te Leiden 14 januari 1705, commissaris waterrecht te Rotterdam 1712, schepen te Rotterdam 1714, 1715, bewindhebber VOC, kamer Rotterdam 1715-1768, vroedschap van Rotterdam 1716-1748, weesmeester 1716, 1727, gedeputeerde ter dagvaart 1716-1718, 1720-1723, 1731-37, 1741-1746, kapitein van de schutterij 1717-1720, kolonel van de schutterij 1721-1727, rekenmeester 1717-1719, 1721-1723, 1732, 1736, 1741-1744, tresorier 1718, 1719, 1722, 1723, 1736, 1742-1744, commissaris van de wijken 1718-1720, boonheer 1719, 1720, 1737, 1740, 1741, 1744, 1747, fabriekmeester 1720, 1731, 1733, raad ter Admiraliteit op de Maze 1724-1727, commissaris van de leenbank 1727, 1744, baljuw 1728-1730, 1737-1739, 1746-1748, burgemeester 1734, 1735, 1744, 1745 van Rotterdam, commissaris wisselbank 1740, vredemaker 1740, wonend aan de Nieuwehaven 1715, aan de Leuvehaven 1725, aan de Wijnhaven 1730, begr. Rotterdam (Franse Kerk) 19 januari 1768, zoon van Pieter van Berckel en Geertruyd van Berckel.
Als hoofdofficier werd hij in 1748 beschuldigd zich boeten te hebben toegeëigend, die de armen toekwamen en geld te hebben ontvangen van katholieken voor het onbelemmerd toestaan hun godsdienstoefeningen. Hij verdedigde zich in een ‘Advertentie’ 21 oktober 1748. Om zijn politieke gevoelens werd hij 23 oktober 1748 als lid de vroedschap door de Prins afgezet en bleef verder tot zijn dood ambteloos burger.
Hij huwde Rotterdam 12 maart 1715 (ondertr. ald. 24 februari 1715) met Theodora Petronella van Hogendorp, ged. Rotterdam 1 juli 1690, begr. Rotterdam (Franse kerk) 17 maart 1751, dochter van Willem van Hogendorp, burgemeester van Rotterdam, en Wendelia Roosmale.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 784.
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 1, blz. 309.
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), blz. 300.
  • W. Wijnaendts van Resandt, Pieter Johan van Berckel, de eerste gezant van de republiek in de Verenigde Staten en zijn familie; in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (1982) blz. 211 en 237.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10608-A_1