Bergh, Johannes van den (1626-1693)

Wapen:in goud drie rode ruiten.
Wapenvoerder(s):
Berg(h), Mr. Johannes (Johan) Jacobsz. van den, ged. Leiden (Hooglandse kerk) 29 januari 1626, jm. van Leiden, wonend aan de Hoygraft 1661, vroedschap Leiden 1665-1693, burgemeester van Leiden 1676, regent van het St. Elisabethgasthuis ald. 1667, afgebeeld op het schilderij de “Regenten van het St. Elisabetgasthuis” 1667, gecommitteerde Generaliteitsrekenkamer 17 mei 1674 - 8 mei 1675, gecommitteerde Admiraliteit te Amsterdam 7 mei 1680 - 3 mei 1683, ordinaris gedeputeerde Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën 1 mei 1685 - 30 april 1688, begr. Leiden tussen 10 en 17 januari 1693, zoon van Jacob Jansz. van den Berch (Berghe), schepen, burgemeester, en Marytgen (Marija) Ghysbrechts (van der) Knotter (Cnotter, Cnotters).
Hij ondertr. Leiden 1 september 1661 met Maria (Marya) Cosson (Corson), ged. Leiden 8 februari 1637, jd. van Leiden, wonend aan de Oude Cingel 1661, overl. Leiden 31 oktober 1698, dochter van Jan Corson en Margarita la Compte.
Bron(nen) en lit.:
  • M. Prak. Gezeten burgers; De elite in een Hollandse stad Leiden 1700-1780 (Amsterdam), blz. 374.
  • Repertorium van Abtenaren en Ambtsdragers.
Wapen:
  • Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyn zedert den 21. July 1449. tot den 21. July 1758. Bij een verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in het koper gebracht door Abraham Delfos.
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777).
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 270 (Fragment uit het schilderij van de “Regenten van het St. Elisabethgasthuis te Leiden”).
Vervaardiger:
  • Toegeschreven aan Pieter Leermans (1667).