Bosch, Aelbrecht (1578-1652)

Wapen:in goud een gedeelde geplante boom: rechts: gebladerd, alles groen; links: dor, alles zwart.
Wapenvoerder(s):
Bosch, Aelbrecht (Aelbert, Allart), geb. Groningen 22 augustus 1578, bakker in Den Haag, vroedschap van Den Haag 1623-1624, 1629-1631, 1639-1642, 1648-1652, schepen ald. 1624-1629, 1631-1634, 1642-1644, burgemeester 1634-1639, 1644-1648, regent Sacraments-Gildehuis 1634-1652, kerkmeester Grote kerk 1639-1647, weesmeester 1640-1642, 1649-1652, kapitein, later kolonel der schutterij, tot 1638 had hij een bakkersbedrijf in de Torenstraat, op de hoek van de Korte Nobelstraat, verkocht in 1638 twee morgen land gelegen “benoirden ’t Bosch van ’s-Gravenhage” voor een bedrag van 2.650 gulden, na 1638 wonend aan de Korte Nobelstraat en stief in een huis met tuin aan het Nooreinde, zijn vermogen in 1627 bedroeg 10.000 gulden, zijn erfgenamen bezaten in 1674 nog maar 3.000 gulden, overl. Den Haag 20 maart 1652, begr. Den Haag (Gr. K.) “met grote statie” 27 maart 1652, zoon van Bartholomeus Bosch, lopende bode van Den Haag, en Susanna van Nijenburch.
Aelbrecht Bosch staat afgebeeld op het schilderij van de 'De Haagse Magistraat' (1636) van de schilder Jan Antonysz. van Ravesteyn.
Hij huwde 1e Den Haag 15 mei 1605 met Marritgen Jansdr.
Hij huwde 2e Den Haag 17 september 1606 met Catharina Nolst, geb. Gorinchem 24 juni 1576, begr. Den Haag 28 juni 1670, dochter van Jan Nolst.
Bron(nen) en lit.:
  • H.P. Fölting, De Vroedschap van 's-Gravenhage (1572-1795), blz. 88
  • S.A.C. Dudok van Heel, Het groepsportret van de Haagse familie Bosch, De familie Bosch in Den Haag (ca. 1600-ca. 1700); in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 24 (1970), blz. 195-196. Zie ook blz. 248 verkoop woning.
  • W. van Manen. Bosch, Fragment; in: De Wapenheraut, jrg. 20 (1916), blz. 501.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren bailliuwen, schouten, burgermeesteren ende schepenen, mitsgaders pensionarissen, thesauriers en secretarissen van 's-Gravenhage (1618-1772).
Afbeelding:
  • Het portret is een fragment uit het schilderij “De Haagse Magistraat”, Haags Historisch Museum 0000-0088-SCH
Vervaardiger:
  • Jan Antonisz. van Ravesteyn (1636)