Brandt, Ewout (1591-1651)

Wapen:in goud een beurtelings gekantelde dwarsbalk, vergezeld van zeven bijen, alles zwart.
Wapenvoerder(s):
Brand(t), Mr. Ewoud(t), geb. verm. Delft tussen 12 april 1589 en 1591, stadhouder der Naaldwijkse Lenen 1625, doet hulde voor Lauris Adriaensz. van der Hoeve in 1632, schepen van Den Haag 1631-1638, 1650-1651, burgemeester ald. 1638-1640, vroedschap 1640 en 1641-1650, tresorier 1640-1646, griffier der Lenen van Holland en West-Friesland 1644, wonend aan de Molenstraat te Den Haag 1627, 1651, zijn vermogen bedroeg 40.000 gulden in 1627, zijn weduwe werd in 1674 geschat op 46.000 gulden, begr. Den Haag (Gr.K.) 19 juni 1651, zoon van Ewoudt Jacobsz. Brandt, brouwer in “De Dubbele Sleutel”te Delft, en Aletta Cornelisdr. van Hodenpijl.
Ewout Brandt staat afgebeeld op het schilderij van de 'De Haagse Magistraat' (1636) van de schilder Jan Antonisz. van Ravesteyn.
Hij huwde Den Haag (Kloosterkerk) 13 februari 1628 met Anna Gool, geb./ged. 16 november 1606, overl. 23 januari 1679, begr. Den Haag (Gr.K.) 29 januari 1679, regentes van het Haagse Burgerweeshuis 1663, dochter van Dirck Gool, griffier van de Lenen van Holland en West-Friesland, en Sophia Albrechtsdr. van Leuningen.
Bron(nen) en lit.:
  • H.P, Fölting, De Vroedschap van 's-Gravenhage (1572-1795), blz. 99.
  • W.L. van den Akker, Het gelacht Brand en aanverwante geslachten; in: De Navorscher, jrg. 69 (1920), blz. 267.
  • J.E. van Someren Brand, Het Geslacht Gool; in: Nederlandsche Leeuw, jrg. 1900, kolom 174.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren bailliuwen, schouten, burgermeesteren ende schepenen, mitsgaders pensionarissen, thesauriers en secretarissen van 's-Gravenhage (1618-1772).
Afbeelding:
  • Fragment uit het schilderij “De Haagse Magistraat in 1636”, Haags Historisch Museum 0000-0088-SCH
Vervaardiger:
  • Jan Antonisz. van Ravesteyn (1636)