Brouchoven, Foy Jansz. van (1542-1610)

Wapen:gevierendeeld: I en IV in zwart drie gouden drielingbalken en in een gouden schildhoofd een gaande rode leeuw; II en III in zilver en in een rood schildhoofd een gaande zilveren leeuw.
Wapenvoerder(s):
Brouchoven, Foy Jansz. van, geb. Leiden ca. 1542 (68 jaar oud in 1610), secretaris van Leiden 1569-1573, dijkgraaf en baljuw van Rijnland 1573-1587, schout van Leiden 1574-1577, 1583-1587, toeziender van St. Stephen 1574, 1582, schepen aldaar 1592, 1594, 1595, 1588, 1591, vroedschap 1588-1610, gecommitteerde kerkenraad 1589-1597, 1602, 1605, rentmeester van Rijnland 1592, burgemeester van Leiden 1589, 1596, 1601, 1603, 1606, 1610,  kocht op 23 september 1592 twee huizen te Leiden van Paulus Buys voor resp. 800 en 700 gulden, beleend met twee paar broedende zwanen rond de hofstad Abtspoel te Poelgeest 1593, zat in een commissie ter eren van het onthaal van Prins Maurits te Leiden in 1594, ouderling 1598, 1606, 1608-1610, overl. Leiden 19 maart 1610, zoon van Jan Dircksz. van Brouchoven.
Hij huwde 1e met N.N.
Hij huwde 2e 1568 met Lijsbeth Gommersdr. van Boschhuijsen, geb. Leiden ca. 1540, overl. 3 mei 1615, dochter van Gommer van Boschuizen Jacobsz. en Alijd van Heijningen.
Bron(nen) en lit.:
 • H.P. Fölting, De landsadvocaten en raadspensionarissen der staten van Holland en West-Frieskand, 1480-1795, Mr. Paulus Buys; in: het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealgie, deel 27 (1973),  blz. 330.
 • Depesches van Prins Willem van Oranje van de jaren 1572, 1573, 1574, extracten uttye brieven; in: De Navorscher, jrg. 47 (1897), blz. 389.
 • “Isaak Elsevier”, Jacob van Brouchoven; in: De Navorscher, jrg. 6 (1856), blz. 182.
 • Onthaal van Prins Maurits te Leiden; in: De Navorscher, jrg. 13 (1863), blz. 230.
 • G.J.J. van Wimersma Greidanus, Genealogische onderzoekingen rondom het Hofje van Mevrouw van Aarden; in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 79 (1962), kolom 11.
 • W.S.G.A. en Jac. van Leeuwen, Het geslacht Van Leeuwen en zijne leengoederen in het oude Rijnland; in: De Navorscher, jrg. 67 (1918), blz. 254.
 • C. Hoek, De leenkamers van de heren van Wassenaar; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 33 (1978), blz. 568.
 • G.A. Leiden, Magistraatlijsten 1260-1641.
 • G.A. Leiden, S.A. Lamet, Men in goverment the patriciate of Leiden 1550-1600, blz. 392.
Wapen:
 • Wapenboek Hoogheemraadschap Rijnland.
 • CBG, GHS 50D31, M.L. van Hangest d’Yvoy. Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant nagetekend in de jaren 1776-1815, (blz. 155 volgens copie). Foy van Brouchove, rentmeester, Wapen in een raam in de St. Jans de Doper kerk te Gouda. In het eerste en vierde kwartier afwijkend: In goud twee rode dwarsbalken en in een zilveren schildhoofd een gaande rode leeuw, de rest het zelfde.
Afbeelding:
 • Museum De Lakenhal S 367
Vervaardiger:
 • Anoniem (1601)