Brouchoven, Jacob van (1577-1642)

Wapen:gevierendeeld: I en IV in zwart drie gouden drielingbalken en in een gouden schildhoofd een gaande rode leeuw; II en III in zilver en in een rood schildhoofd een gaande zilveren leeuw.
Wapenvoerder(s):
Brouchoven, Mr. Jacob van, geb. Leiden januari 1577, contra remonstrant, mogelijk laat aan de studie begonnen of voor bijscholing ingeschreven als student te Leiden 7 mei 1608, veertigraad 1610, schepen 1610, burgemeester van Leiden 1620-1641, na het overlijden van zijn vader beleend met twee paar broedende zwanen rond de hofstad Abtspoel te Poelgeest, had namens Leiden bij afwisseling zitting in de Staten Generaal 1622-1642, overl. Leiden 16 juni 1642, zoon van Foy van Brouchoven en Lijsbeth Gommersdr. van Boschuyzen.
Hij huwde met Emmerentia Bannings, geb. ca. 1586 (82 jaar in 1668), na het overlijden van haar man beleend met 2 ½ morgen land in Oegstgeest tegenover de Rijnsburger molen over de Vliet in 1642, overl. Leiden 19 mei 1668.

In de Pieterskerk te Leiden is voor hem en zijn vrouw een gedenkteken opgericht, heden ten dage (1856), bestaan nog verschillende liefdadige instellingen, ten gevolge van zijn uiterste wil in het leven geroepen, zoals het hofje voor leden van de Geformeerde religie, een fonds ter ondersteuning van personen die door het verlaten van de Roomse religie werden verdreven, een fonds voor theologische studenten van  Leidse  Universiteit.
Bron(nen) en lit.:
  • “Elsevier”, Jacob van Brouchoven; in: De Navorscher, jrg. 6 (1856), blz. 182.
  • G.J.J. van Wimersma Greidanus, Genealogische onderzoekingen rondom het Hofje van Mevrouw van Aarden; in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 79 (1962), kolom 11.
  • C. Hoek, De leenkamers van de heren van Wassenaar; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 33 (1978), blz 565.
  • C. Hoek, De leenkamers van de heren van Wassenaar; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 33 (1978), blz. 568.
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 90.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777).
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 366
Vervaardiger:
  • Jan Anthonisz. van Ravesteyn (1626)