Dedel, Joost (1575-1624)

Wapen:in groen drie gouden lelies.
Wapenvoerder(s):
Dedel, Mr. Joost, geb. Delft 17 december 1575, ingeschreven als student aan de Universiteit te Leiden (letteren) 29 augustus 1591 als Justus Guilliemus Dedel, advocaat voor het Hof van Holland, rentmeester St. Nicolaas Gasthuis in Den Haag 1607, rentmeester Sacraments-Gildehuis ald. 1607-1624, rentmeester Burgerweeshuis 1607-1624, rentmeester Leprooshuis 1608-1624, rentmeester van de Broederschap der Schutters van St. Joris 1612, schepen van Den Haag 1613-1616, 1617-1618, vroedschap ald. 1616-1617, verkocht in 1622 een huis op de Lange Vijverberg, overl. Den Haag 24 augustus 1624, zoon van Willem Dedel, brouwer en bewindhebber VOC te Delft, en Yda van der Dussen.
Mr. Joost Dedel staat afgebeeld op het schilderij 'De Magistraat ontvangt de officieren der schutterij op de St. Sebastiaansdoelen', vervaardigd door Jan Antonysz. van Ravesteyn in 1618.
Hij huwde Den Haag 8 juli 1601 (ondertr. ald. 23 juni 1601) met Jvr. Odillia Stalpert van der Wiele, geb. vóór 1579, wonend als weduwe in de Raamststraat in 1627 en beschikte over een vermogen van 8000 gulden, overl. 1630, dochter van Mr. Jacob Stalpert van der Wiele, schepen van Den Haag, en Maria Pauw.
Bron(nen) en lit.:
  • H.P. Fölting, De Vroedschap van 's-Gravenhage (1572-1795), blz. 65.
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 30.
  • E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Persijn van Ouwendijck, o.a. Dedel; in: Genealogische en Heraldische Bladen, jrg. 7 (1912), blz. 269.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lely, Namen ende Wapenen der Regenten van het Oude- ende Nieuwe Gasthuijs binne de stad Delft, mitgaders van alle de rentmeesteren van den selve huijsen. Wapen gevoerd door zijn vader.
Afbeelding:
  • Haags Historisch Museum 0000-0025-SCH. Het portret is een fragment uit het schilderij “De Magistraat ontvangt de officieren der schutterij op de St. Sebastiaansdoelen”.
Vervaardiger:
  • Jan Antonisz. van Ravesteyn (1618)