Doublet, Philips (1590-1660)

Wapen:gevierndeeld: I en IV in rood drie zilveren lansijzers; II en III in rood drie zilveren disselbijlen met gouden greep, de linksboven omgewend.
Wapenvoerder(s):
Doublet, Mr. Philips, heer van St. Annaland (1651-1660) en Moggershil, geb. Den Haag 22 januari 1590, ingeschreven als student te Leiden 1606, secretaris van Den Haag 1618-1642, rentmeester (ontvanger) der Espargnes van Holland 1619, ontvanger-generaal van de Unie 1629-1653), Haags advocaat 1629-1643, liet tussen 1615-1617 een tuin- of lusthuis op de hoek van de Paviljoensgracht bouwen; later werd deze tuin volgebouwd met woningen en er de Doubletstraat aangelegd, bewoonde een huis aan het Lange Voorhout te Den Haag, verkocht dit huis mede namens zijn zusters Johanna en Susanna Doublet in 1629 voor 17.000 gulden, voorts was hij eigenaar van een groot gedeelte van de gronden gelegen langs de noordzijde van het Lange Voorhout. Buitenplaats ‘Clingendael’ familiebezit, kwam vanaf 1652 officieel op zijn naam, overl. Den Haag 31 mei 1660, zoon van Philips Doublet, ontvanger-generaal en meester van de Rekeningen van Holland, en Maria Pietersdr. van der Goes. In 1627 beschikte hij over een vermogen van 6.000 gulden; zijn erfgenamen bezaten in 1674 een vermogen van 938.000 gulden, overl. Den Haag 31 mei 1660, zoon van Philips Doublet en Maria Pieters van der Goes.
Hij staat afgebeeld op het schilderij 'De Magistraat ontvangt de officieren der schutterij op de St. Sebastiaansdoelen' (1618) en op 'De Haagse Magistraat’ (1636) beiden van Jan. Antonisz. van Ravesteyn.
Hij huwde Den Haag (Kloosterkerk) 28 maart 1632 met Geertruyt Huygens, geb. Den Haag 10 juli 1599, overl. buitenplaats “Clingendael” Den Haag 4 juni 1680, dochter van Christiaen Huygens, secrtaris van de Raad van State, en Susanna Hoefnagel.
Bron(nen) en lit.:
  • H.P, Fölting, De Vroedschap van 's-Gravenhage (1572-1795), blz. 80, 81.
  • M.A. van Rhede van der Kloot, Aanteekeningen omtrent de Rgeeringsfamilien van ’s-Gravenhage en Scheveningen; in: De Wapenheraut, jrg. 9 (1905), blz. 196.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren bailliuwen, schouten, burgermeesteren ende schepenen, mitsgaders pensionarissen, thesauriers en secretarissen van 's-Gravenhage (1618-1772).
Afbeelding:
  • Haags Historisch Museum 0000-0088-SCH. Fragment uit het schilderij op 'De Haagse Magistraat’.
Vervaardiger:
  • Jan Antonisz. van Ravesteyn (1636).