Dussen, Dirk Dirksz. van der (1648-1689)

Wapen:gevierendeeld: I doorsneden van goud en zwart; II in roo een gaande zilveren brak; III in zwart drie giuden kepers; IV in zilver twee beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalken.
Wapenvoerder(s):
Dussen, Mr. Dirk Dirksz. van der, geb. Delft 24 maart 1648, ged. Delft 27 maart 1648, ingeschreven als student te Leiden 1664, lid van de ridderlijke broederschap genaamd “De Confrerie van de Handbusch binnen Delft” 1679, advocaat in het hof van Holland en West-Friesland 1680, veertigraad 1680, schepen 1681, 1682, 1683, 1684, 1685 en burgemeester van Delft, raad van de Admiraliteit op de Maas 1687-1689, testeerde met zijn vrouw te Delft bij notaris W. Westerhoven 14 september 1687, overl. Delft 5 februari 1689, begr. Delft 11 febrari 1689 met 16 lijkdragers, 18 flambouwdragers en een wapendrager, zoon van Dirk Bruijnsz. van der Dussen en Catharina van der Graeff.
Hij huwde Delft 21 september 1686 met Elisabeth Pauw (weduwe van Mr. Johan van der Dussen), ged. Delft 23 oktober 1639, wonend aan het Oude Delft bij de Oude Kerk 1706, overl. Delft 31 mei 1706, begr. aldaar 3 juni 1706 met 18 lijkdragers en een wapendrager, dochter van Jacob Adriaensz. Pauw en Agatha Pieters van Goeree.
Bron(nen) en lit.:
  • H.K. Nagtegaal. Het Delftse geslacht Van der Dussen; in: Ons Voorgeslacht (2005), blz. 324.
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 514.
  • R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729).
  • G.A. Utrecht, ona Utrecht inv. U80a5, aktennr. 334 (26-5-1679).
  • W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen; in: De Nederlansche Leeuw (1915), kol. 72.
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • G.A. Delft, C.F. Gijsberti Hodenpijl, Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, blz. 11, 14.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDS 149a.