Dussen, Dirk Jacobsz. van der (1591-1658)

Wapen:gevierendeeld: I doorsneden van goud en zwart waar overheen een geschaakt schuinkruis van zilver en rood; II in rood een gaande zilveren brak; III in zwart drie gouden kepers; IV in zilver twee beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalken.
Wapenvoerder(s):
Dussen, Mr. Dirk Jacobsz. van der, geb. 18 maart 1591, als student te Leiden ingescheven 1607, beleend met 1 morgen land te Wateringen 16 april 1609, ontving 6400 gld. van de stad op 29 mei 1619, regent van het fraterhuis te Delft 1639, veertigraad 1645, burgemeester 1645-1647, 1652, weesmeester 1648, 1651, adjunct ten dagvaart 1653, thesaurier 1653 van Delft, ongehuwd, overl. 28 maart 1658, begr. Delft 25 maart 1658, zoon van Jacob Euwout Bruijnsz. van der Dussen en diens 2e echtgenote Claesgen Claesdr. Knobbert.

Het wapen afgebeeld op het schilderij is in de 18de eeuw aangebracht. Tijdens de 17de eeuw werd dat wapen niet gevoerd.
Bron(nen) en lit.:
  • H.K. Nagtegaal. Het Delftse geslacht Van der Dussen; in: Ons Voorgeslacht (2005), blz. 310.
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 87.
  • R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729).
  • Ons Voorgeslacht (1972), blz. 178, 179.
  • G.A. Delft, Weeskamer, Comp. reg. 2, inv. 79, fol 69 (29-5-1619).
  • Ons Voorgeslacht (1972), blz. 237.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, particuliere bruikleen, inv. nr. B 65-17.