Groenendijck, Johan Rippertsz. (1581-1650)

Wapen:in goud een zwart anker.
Wapenvoerder(s):
Groenendijck, Johan (Jan) Rippertsz., geb. Leiden 22 maart 1581, olieslager, veertigraad van Leiden 1618-1650, schepen 1621-1623, 1626, 1632, 1633, burgemeester van Leiden 1623, 1624, 1627, 1630, 1634, 1635, 1639, gecommitteerde ter Generaliteitskamer, woonde aan het Noordeinde, overl. Leiden 26 januari 1650, zoon van Rippert Jansz. van Groendijck, bakker, en Annitgen Pieters.
Hij huwde Leiden 22 april 1603 (ondertr. 1 april 1603) met Ariaentgen (Adriana) Andries van Versanevel(d)t, overl. 23 juni 1624, dochter van Andries Jaspersz. van Versanevelt, burgemeester en schepen van Leiden, en Maritge (Maertgen) Pietersdr. (zij was getuige bij het huwelijk in 1603).
In 1642 legde zijn toen 8-jarige kleinzoon Johannes van Groendijck in zijn tegenwoordigheid de eerste steen bij de verbouwing van de Korenbrug.
Bron(nen) en lit.:
  • Van Groenendijck; in: De Wapenheraut, jrg. 5 (1901), blz. 79.
  • C.W. Fock en R.E.O. Ekkart, 'De Portretgalerij van de familie de la Court' in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 35, 1981, p. 187, p. 219 nr. 49, afb. 30.
  • M. Wüstenhoff, Van Groenendijck; in: de Wapenheraut, jrg. 5 (1901), blz. 80.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777).
  • Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyn zedert den 21. July 1449 tot den 21. July 1758. Bij een verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in 't koper gebracht door Abraham Delfos.
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 262
Vervaardiger:
  • Anoniem (1645)