Groeninx, Marinus (1655-1730)

Wapen:in zilver drie olijven, elk aan een steel met twee bladeren, alles groen.
Wapenvoerder(s):
Groeninx, Mr. Marinus, ged. Rotterdam 27 april 1655, ingeschreven als student te Leiden 1675, vroedschap van Rotterdam 1692-1730, burgemeester ald. 1692, 1693, 1708, 1709, 1714, 1715, 1719, 1720, 1725, 1726, gedeputeerde ter dagvaart 1694, 1698, 1701, 1708-1727, raad ter Admiraliteit op de Maas 1694-1697, boonheer 1697, 1698, 1700, 1718, 1724, 1727, gedeputeerde in de Staten Generaal 1697-1700, bewindhebber VOC 1698-1730, tresorier 1700,1727-1729, rekenmeester 1700, 1716-1718, 1727, 1728, 1730, gedeputeerde in de Raad van State 1701-1704, gecommitteerde raad 1704-1708, fabriekmeester 1710, 1711, 1716, 1717, 1721-1724, commissaris van de Wisselbank 1712, 1713, vredemaker 1712, 1713, eigenaar van het Huis ten Donck bij Ridderkerk, er is een VOC schip naar dit buitenhuis vernoemd in 1711 vanwege zijn bewindhebbersschap, overl. Rotterdam 18 december 1730, begr. Rotterdam (Grote Kerk) 22 december 1730, zoon van Marinus Gillisz. Groeninx, schepen van Rotterdam, en Maria Vastards (Vasters) van Ardenne.
Hij huwde Den Haag 21 december 1692 met Catharina de Neyn, ged. Den Haag 28 januari 1652, overl. Rotterdam 25 februari 1718 , begr. ald. 1 maart 1718, dochter van Mr. Cornelis de Neyn en Anna van der Maes.
Catharina was weduwe van Mr. Matheus a Brugge.
Bron(nen) en lit.:
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. , blz. 270.
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • Groeninx; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 19 (1930), blz. 71.
  • Alum Studiosorum, Academiae Lugduno Batavae, kolom 597.
  • P. Bos, Voor de VOC naar Batavia, Makassar en Negapatnam 1763-1783; in: Gens Nostra, jrg. 57 (2002), blz. 517.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 61239-A
Vervaardiger:
  • Pieter van der Werf (1708)