Grootveld, Gerrit Leendertsz. van (ca. 1625-1677)

Wapen:in zilver een halve zwarte leeuw, rood getond, goud gekroond.
Wapenvoerder(s):
Grootveld, Mr. Gerrit (Gerard) Leendertsz. van, geb. ca. 1625 (20 jaar in 1645), ingeschreven als student te Leiden 1 mei 1645, kapitein van het blauwe vendel van de schutterij te Leiden, vroedschap Leiden 1656-1677, burgemeester ald., gecommitteerde Admiraliteit te Amsterdam namens Leiden 1671-1674, gecommitteerde rekenkamer ter auditie van Holland in het Zuiderkwartier namens Leiden 1674-1676, gecommitteerde Raad van Holland in het Zuiderkwartier namens Leiden 1676-1677, overl. Leiden 6 september 1677.
Bron(nen) en lit.:
  • Repertorium van Ambtsdrager en Ambtenaren.
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 357.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777).
  • Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyn zedert den 21. July 1449. tot den 21. July 1758. Bij een verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in 't koper gebracht door Abraham Delfos.
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 297
Vervaardiger:
  • Jacob Fransz. Van der Merck (1657).