Haer, Johan van der (1573-1646)

Wapen:in zilver twee beutelings gekanteelde zwarte dwarsbalken.
Wapenvoerder(s):
Haer, Johan van der, geb. 5 oktober 1573, commies van de generaliteits-financiën en de paspoorten, tresorier der Verenigde Nederlanden, overl. Den Haag 4 november 1646, zoon van Mr. Johan van der Haer, advocaat bij het Hof van Holland, en Vincentia van der Does.
Hij huwde 1e met Anna Philipsdr. Doublet.
Hij huwde 2e Den Haag (St. Jacobskerk) 14 maart 1607 (ondertr. ald. 17 februari 1607) met Maria van Kinschot, geb. 8 februari 1589, ged. Delft 12 februari 1589, overl. Den Haag 19 januari 1648, dochter van Mr. Jasper van Kinschot, thesaurier-generaal van Prins Maurits, en Justina Pijll.
Bron(nen) en lit.:
  • Nederland’s Patriciaat, Jrg, 7, (1916), blz. 188.
  • Genealogische en heraldische bladen (1911), blz. 176, 243, 244.
  • H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage, 1572-1795, blz. 164.
  • C. Hoek, repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, Wateringen; in Ons Voorgeslacht (1972) blz. 173.
Wapen:
  • G.A. Delft, Mr. W. van der Lelij, Namen ende Wapenen der Ed. Presidenten, Raaden, ende verdere Ministers in de respective Hoven van Justitie in Holland.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, inv. nr. B 2-3.