Heim, Jacob van der (1727-1799)

Wapen:in goud drie springende rode vossen,
Wapenvoerder(s):
Heim, Mr. Jacob van der, geb. Den Haag 10 maart 1727, ged. aldaar 12 maart 1727, ingeschreven als student te Leiden 1742, promoveerde aldaar 1746, poorter van Rotterdam 1746, vroedschap van Rotterdam 1758-1795, commissaris van de wijken aldaar 1757, 1762, commissaris van de Wisselbank 1758, 1770, 1771, 1774, 1777, 1781, 1785, 1790, 1794, gedeputeerde ter dagvaart 1758, 1759, 1763, 1764, 1766-1769, 1771, 1772, 1774, 1776-1784, 1788-1795, kapitein van de schutterij 1758, 1759, kolonel van de schutterij 1760-1762, weesmeester 1759-1761, 1763, 1780, 1781, 1785-1787, boonheer 1761, 1763, 1776, 1781, 1784, 1785, rekenmeester 1762, 1763, 1765, 1769, 1772, 1773, 1775, 1776, 1780, 1781, 1784, 1786, 1787, 1790, 1791, commissaris van de Leenbank 1762, 1768, 1687, 1791, fabiekmeester 1764, 1765, burgemeester van Rotterdam 1766, 1767, 1778, 1782, 1783, 1789, 1792, 1793, sterfman van het ambachtsheerlijkheid Moerkapelle en Wildeveenen 1766, 1787, vredemaker 1770, 1771, 1774, 1777, 1781, 1785, 1787, bewindhebber VOC kamer Rotterdam 1771-1782, tresorier 1773, 1780, 1781, 1784, 1786, 1787, 1790, 1791, kerkmeester 1780-1785, 1788-1795, penningmeester van de Grote Visserij 1789-1795, secretaris van het college der admiraliteit op de Maas 1746-1795, lid van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam 1769-1799, overl. Rijswijk, huis Delfvliet 10 juli 1799, begr. Delft 15 juli 1799, zoon van Mr. Anthony van der Heim, raadpensionaris Staten van Holland en West-Friesland, en Catharina van der Waeyen.
Hij huwde Dordrecht 27 juli 1749 met Maria Alnoldina Gevaerts, geb. Dordrecht 17 juli 1728, overl. Rotterdam 3 februari 1793, begr. Delft 9 februari 1793, dochten van Mr. Paulus Gevaerts, vrijheer van Gansoyen, en Margaretha Alida Stoop.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 991.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, (31-3-1746), blz. 264.
  • Nederland’s Adelsboek (1995), blz. 31, 32.
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 294 , blz. 346.
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • C.F. Gijsberti Hodenpijl, Opgave der geslachtswapens die zich voor 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe kerk te Delft; in: De Nederlandsche Leeuw (1902) kolom 70.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10610-A_1