Hoeven, Jan van der (1834-1900)

Wapen:in goud drie zwarte hoefijzers.
Wapenvoerder(s):
Hoeven, Dr. Jan van der, geb. Leiden 15 februari 1834, bezocht het gymnasium te Leiden, ingeschreven als student te Leiden 16 april 1851, promoveerde ald. 16 september 1857 tot doctor in de geneeskunde en 3 mei 1858 tot chirurgisch doctor, vervolgens legde hij zich te Göttingen en te Wenen nog speciaal toe op de studie van de heelkunde en vestigde zich daarna te Rotterdam, waar hij weldra een uitgebreide praktijk vooral in de chirurgie verwierf en grote naam kreeg. Met dr. H.W. de Monchy gaf hij de eerste stoot tot de oprichting van het Sophia-Kinderziekenhuis, dat in augustus 1863 geopend werd en waaraan hij als heelkundige verbonden bleef, tot dat zijn gezondheidstoestand hem noodzaakte zijn werkzaamheden aldaar over te dragen aan zijn zoon, die hem als assistent reeds lange tijd ter zijde had gestaan, benoemd tot heelmeester aan het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam 1869, eerste chirurg aldaar, lid Hoofdbestuur Nederlandse Vereneniging “Het Rode Kruis”, curator Erasmiaansch gymnasium 1872-1896, in juni 1896 werd hij op zijn verzoek om gezondheidsredenen eervol ontslagen als heelmeester aan het ziekenhuis.
Zijn gehechtheid aan de stad Rotterdam en het ziekenhuis was zo groot, dat hij tot tweemaal toe voor een aanzoek tot benoeming tot hoogleeraar in de heelkunde te Leiden bedankte, regent van het Heilige Geesthuis 1899, ridder Nederlandse Leeuw, overl. Rotterdam 9 februari 1900, zoon van Prof. Dr. Jan van der Hoeven, hoogleraar natuurlijke historie te Leiden, en Anna van Stock.
Hij staat afgebeeld op het schilderij “Het bestuur van het Heilige Geesthuis in 1899”
Hij huwde Rotterdam 28 mei 1862 met Anna Joanna van Stolk, geb. Rotterdam 26 juni 1843, dochter van Abraham van Stolk Cornelisz. en Sara van der Hoop.
Bron(nen) en lit.:
  • Genealogie Va der Hoeven; in: Nederland’s Patriciaat 16 (1926), blz. 164.
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. deel IV, blz 754, 755.
Wapen:
  • Nederland’s Patriciaat, jrg. 16 (1926), blz. 147.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 11085-A. Fragment uit het schilderij “Het bestuur van het Heilige Geesthuis in 1899”.
Vervaardiger:
  • Huib Luns (1915)