Hogendorp, Daniel van (1604-1673)

Wapen:in zilver een zwart molenrad met zestien schepjes en vier spaken.
Helm:aanziend met helmkroon.
Helmteken:het rad van het schild gaande voor een vlucht van zilver en zwart.
Dekkleden:zwart, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Hogendorp, Mr. Daniel van, ridder van St. Michiel, heer van Moercapelle en Wilde Venen, geb. Rotterdam 1604, ingeschreven als student te Leiden 1625, dijkgraaf van Schieland, vroedschap van Rotterdam 1635-1672, schepen 1634, 1637, boonheer 1635, 1638, 1645-1647, 1650, 1651, 1655, 1657, 1668, gedeputeerde ter dagvaart 1635, 1637, 1638, 1646, 1659-1661, 1664-1667, 1669-1672, weesmeester 1635, 1636, 1638, 1646, burgemeester 1639, gecommitteerde raad 1640-1643, ordinarius gedeputeerde Staten Generaal 1643-1646, 1672-1673, baljuw van Schieland 1646-1672, en sterfman van Bleiswijk 1667.
Hij bezat grond in de polder Overschie (geërfd van zijn vader)1637, was eigenaar van een huis “Syon” buiten Delft 1646 (geërfd van Lenaert van Hogendorp), onder zijn leiding werd de droogmaling van de Wilde Venen voortgezet en zo ontstond in de polder Honderd Morgen in de plaats Moercapelle 1651, verkoopt het huis wat reeds sinds 1543 in bezit was van de familie Hogendoorn aan de Hoogstraat zz in 1662, voornaamste initiatiefnemer en legde de eerste steen tot de bouw van het Schielandshuis te Rotterdam 31 oktober 1662, overl. Rotterdam 30 maart 1673, begr. 6 april 1673, zoon van Johan (Jan) Hendriksz. van Hogendorp, vroedschap van Rotterdam, en diens 1e vrouw Cornelia Sandelijn.
Hij huwde Delft 19 april 1650 (ondertr. Rotterdam 3 april 1650, met attestatie voor Delft) met Ida Maria Hooft, geb. Londen 30 januari 1618, ged. aldaar 9 februari 1618, wonend Delft 1650, overl. waarschijnlijk Moerkapelle tussen 6 februari en 29 april 1683, dochter van Willem Jansz. Hooft, koopman en brouwer te Londen en Amsterdam, en van Ida Queckel.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 188 (ingeschreven als Daniel van Hoogendorpius).
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 128, blz. 167 en nr. 117, blz. 154. (ouders Daniel van Hogendorp niet juist vermeld).
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 2, blz. 585, 586.
  • S. Dudok van Heel, De familie Hooft; in: Jaarboek 35 Centraal Bureau Genealogie (1981), blz. 8.
  • C.Hoek: Repertorium op de lenen van hofstad Egmond in Delfland, Schieland; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 31 (1976), blz. 116.
  • J.C.Kort: Repertorium op de lenen van de Abdij van Egmond; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998,) blz. 196.
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861).
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
  • Wapen van het hoogheemraadschap van Schieland.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10532-A