Hoogenhouck, Abram van (1683-1761)

Wapen:in rood drie gouden arendsbenen, blauw genageld.
Wapenvoerder(s):
Hoogenhouck (Hoogenhoek), Mr. Abraham (van), ged. Leiden (Marekerk) 7 maart 1683, ingeschreven als student te Leiden 14 maart 1695, promoveerde ald. 5 mei 1703, vroedschap van Leiden 1710-1756, bank van lening 1715, schepen 1716-1717, 1720-1721, 1723-1724, weesmeester 1722, rekenmeester 1724, burgemeester van Leiden 1725, 1730-1731, 1734, 1737-1738, 1741-1742, 1745-1746, 1750-1751, 1754-1755, gecommitteerde raad van Holland in het Zuiderkwartier 1726-1728, thesaurier 1735-1736, 1739-1740, 1743-1744, 1747-1749, 1752-1753, pluimgraaf en vroonheer 1739-1756, rentmeester Leidse Universiteit 1732-1756, hoogheemraad Rijnland 1738-1756, overl. Leiden 8 september 1756, zoon van Justus Hoogenhoek, burgemeester van Leiden, en Margreta du Tombe.
Hij huwde Amsterdam 8 november 1723 (ondertr. Leiden 22 oktober 1723 ‘moet attetstatie van Amsterdam overbrengen’) met Anna Henrietje (Henriette)van de Blocquery, geb. Amsterdam 28 oktober 1688, ged. Amsterdam (Westerkerk) 29 oktober 1688, wonend te Amsterdam 1723, overl. Leiden 27 december 1748, dochter van Salomon van de Blocquery, koopman en reder op Frankrijk, bewindhebber VOC, kamer Amsterdam, en Susanna Scholten.
Bron(nen) en lit.:
  • M. Prak. Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad Leiden 1700-1780, blz. 392.
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1575-1875), blz. 735.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae (1573-1812), blz. 235.
  • H.H.A. de Graaf, Henrik Lijnslager’s familieaanteekeninge; in: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 69 (1052), kolom 180.
  • J. Kok, Vaderlands woordenboek, 35 delen, bijvoegsels 1-3, Amsterdam 1789,  deel 25, blz. 48.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777).
  • CBG; Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyn zedert den 21. July 1449. tot den 21. July 1758. Bij een verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in het koper gebracht door Abraham Delfos.
 
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 336 (Fragment uit het schilderij “Portretgroep van de familie Van Hoogenhouck”).
Vervaardiger:
  • Hieronymus van der Mij (1742).